VeMayBay.vn tham gia ngày hội du lịch tại Crescent Mall